Γενική Όψη
  • Κατοικία Τρόχαλο Όψη
  • Κατοικία Τρόχαλο Υπόγειο
  • Κατοικία Τρόχαλο Ισόγειο
  • Κατοικία Τρόχαλο Όροφος
  • Κατοικία Τρόχαλο Στέγη
  • Όψη
  • Υπόγειο
  • Ισόγειο
  • Όροφος
  • Στέγη