Γενική Όψη
 • Κατοικία Πυργί Όψη
 • Κατοικία Πυργί Υπόγειο
 • Κατοικία Πυργί Ισόγειο
 • Κατοικία Πυργί Όροφος
 • Κατοικία Πυργί Σοφίτα
 • Κατοικία Πυργί Δώμα
 • Όψη
 • Υπόγειο
 • Ισόγειο
 • Όροφος
 • Σοφίτα
 • Δώμα