Γενική Όψη
  • Κατοικία Λίθινο Όψη
  • Κατοικία Λίθινο Υπόγειο
  • Κατοικία Λίθινο Ισόγειο
  • Κατοικία Λίθινο Όροφος
  • Κατοικία Λίθινο Στέγη
  • Όψη
  • Υπόγειο
  • Ισόγειο
  • Όροφος
  • Στέγη