Γενική Όψη
  • Κατοικία Δεσποτικό Όψη
  • Κατοικία Δεσποτικό Υπόγειο
  • Κατοικία Δεσποτικό Ισόγειο
  • Κατοικία Δεσποτικό Όροφος
  • Κατοικία Δεσποτικό Στέγη
  • Όψη
  • Υπόγειο
  • Ισόγειο
  • Όροφος
  • Στέγη