Γενική Όψη
  • Κατοικία Γήλοφος Όψη
  • Κατοικία Γήλοφος Υπόγειο
  • Κατοικία Γήλοφος Ισόγειο
  • Κατοικία Γήλοφος Όροφος
  • Κατοικία Γήλοφος Στέγη
  • Όψη
  • Υπόγειο
  • Ισόγειο
  • Όροφος
  • Στέγη